تهویه مطبوع – Air Conditioning

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود.

اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما، رطوبت و سرعت وزش هوا، زدودن گرد و غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریهای معلق در هوا، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع می باشد.

گزینش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضا یا ساختمان، تصمیم بسیار حساسی است. عمده ترین مسائل که باید ملاحظه نظر طرح سیستم تهویه مطبوع قرار گیرد عبارتند از:

 1. امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار
 2. فضا یا ساختمان – هدف، موقعیت مکانی
 3. مشخصات خارج ساختمان، دما، رطوبت، باد، تابش، آفتاب، سایه
 4. تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین، چراغ ها
 5. قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی
 6. لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
 7. جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
 8. انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط

انواع سیستم های تهویه مطبوع:

سیستم های تهویه مطبوع اساساً به انواع ذیل تقسیم می شوند:

 1. سیستم های انبساط مستقیم (DX – Direct Expansion)
 2. سیستم های تمام آب (All-Water)
 3. سیستم های تمام هوا (All-Air)
 4. سیستم های آب-هوا (Air-Water)
 5. سیستم پمپ حرارتی (Heat Pump)

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع‌رسانی برای